Algemene voorwaarden

A. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn een onderdeel van de overeenkomst van opdracht waarbij Perspectief in Praktijk te Groenlo zich als opdrachtnemer jegens één of meer opdrachtgevers heeft verbonden om anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten zoals coaching, counseling, training en conflictbehandeling alsmede advisering en projectmanagement in de ruimste zin van het woord. Voorts zijn deze voorwaarde van toepassing op rechtsverhouding tussen partijen tijdens de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht en na beëindiging van die overeenkomst.
2. In geval van gebleken strijdigheid van enige bepaling van deze voorwaarden met een wettelijk voorschrift zal die bepaling zodanig worden gelezen dat de strijdigheid wordt opgeheven dan wel, indien zulks niet mogelijk blijkt, buiten toepassing blijven onder handhaving van de overige bepalingen.

B. Aanbod en aanvaarding
1. Alle aanbiedingen door of namens de opdrachtnemer gedaan tot levering van zaken of het verrichten van diensten, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door hem worden herroepen.
2. Overeenkomsten komen tot stand, hetzij door schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer, hetzij door schriftelijke aanvaarding van een schriftelijk aanbod van de opdrachtnemer, hetzij door het op andere wijze door partijen schriftelijk bevestigen van het overeengekomene.
3. Indien ook de opdrachtgever gebruik pleegt te maken van algemene voorwaarden, dan zullen steeds de onderhavige algemene voorwaarden van de opdrachtnemer toepasselijk zijn met uitsluiting van alle door de opdrachtgever gehanteerde bepalingen, ongeacht of een daarin geregeld onderwerp al dan niet tevens in de voorwaarden van de opdrachtnemer is geregeld.
4. Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen, strijdig met deze voorwaarden zijn voor de opdrachtnemer slechts bindend, indien en voor zover deze door hem schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
5. Wijzigingen in de opdracht, waaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds opgedragen werkzaamheden, komen uitsluitend tot stand door schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer.
6 Indien de opdrachtgever een opdracht geeft met beding van enige prijs of voorwaarde die, al is het op enig ondergeschikt punt, afwijkt van het aanbod, zal de beoogde overeenkomst niet tot stand komen.
7 . In het geval de opdrachtnemer de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd vormt het enkele feit van het verrichten van de werkzaamheden en aanvaarding door de opdrachtgever voldoende bewijs van het bestaan en de datum van de overeenkomst.
8 . De opdrachtnemer heeft het recht een aanbod jegens een opdrachtgever, die dat heeft aanvaard, mits binnen vijf werkdagen na de aanvaarding, te herroepen, indien hij om hem moverende redenen de overeenkomst niet wenst aan te gaan.

C. Honorarium en verschotten
1. In alle gevallen zal de opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst tot opdracht een begroting overleggen van zijn honorarium en verschotten en deze begroting vervolgens bij iedere wijziging van de opdracht aanpassen en opnieuw overleggen.
2. De opdrachtnemer zal steeds alle prijsverhogingen als gevolg van belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan de opdrachtgever doorberekenen, ook als de opdracht door de opdrachtnemer tegen een vast of gemaximeerd honorarium is aanvaard.
3. In geval de opdracht door de opdrachtnemer niet tegen een vast of gemaximeerd honorarium is aanvaard zal de opdrachtnemer voor overschrijding van de begrote verschotten niet aansprakelijk zijn.

D. Verplichtingen van de opdrachtnemer
1. De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdrachtnemer is daarbij gehouden om gevolg te geven aan tijdig door de opdrachtgever verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. Zo’n aanwijzing zal echter nooit de voor de uitvoering van zijn opdracht benodigde professionaliteit en onafhankelijkheid mogen beperken.
2. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang en voltooiing van zijn werkzaamheden en hem voorts op verzoek alle inlichtingen geven. De opdrachtnemer zal aan de opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten.

E. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle noodzakelijke informatie, van welke aard ook, welke van belang is of kan zijn bij het formuleren van de opdracht of wijzigingen daarvan dan wel voor de uitvoering daarvan onverwijld aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
2. Het door de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst van opdracht verschuldigde honorarium en de verschotten zullen aan de opdrachtnemer worden betaald binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum. De betaling zal plaatsvinden in Nederlandse valuta door bijschrijving op een door opdrachtnemer daartoe aangewezen bankrekening in Nederland ten name van opdrachtnemer.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald is hij gehouden aan de opdrachtnemer de wettelijke rente te betalen over het factuurbedrag met ingang van de dag waarop deze betaling uiterlijk had moeten geschieden tot en met de dag der betaling.
4. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso wordt getracht langs buitengerechtelijke tot incasso over te gaan komen de daaraan verbonden kosten, met een minimum van 15% van de vordering, ten laste van de opdrachtgever.
5. Na verloop van de sub 1 genoemde termijn is opdrachtgever gerechtigd om aanspraak te maken op vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten, van tenminste 15% van het factuurbedrag onverminderd het recht van opdrachtnemer om alle terzake gemaakte kosten op de opdrachtnemer te verhalen.
6. De opdrachtgever kan het uit hoofde van de overeenkomst van opdracht verschuldigde honorarium en de verschotten niet voldoen door verrekening.
7. Aan een vertegenwoordiger van de opdrachtnemer kunnen nimmer bevrijdende betalingen terzake van het door de opdrachtnemer geleverde worden gedaan.

F. Vertegenwoordiging van de opdrachtgever
1 . Uitsluitend ingevolge voorafgaande schriftelijke volmacht van de opdrachtgever of indien de opdrachtnemer op andere wijze kan aantonen dat de opdrachtgever daarmede uitdrukkelijk heeft ingestemd dan wel sprake is van zaakwaarneming, zal de opdrachtnemer als diens vertegenwoordiger optreden.
2. In geval van vertegenwoordiging door de opdrachtnemer sprake is, zal de opdrachtgever zich onthouden van het geven van opdrachten of andere handelingen, welke vallen binnen de aan de opdrachtnemer verleende volmacht.

G. Samenwerking met andere opdrachtnemers
1 . Indien de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst van opdracht zijn opdracht in samenwerking met andere opdrachtnemers moet uitvoeren, zal de opdrachtgever, na overleg met alle opdrachtnemers en vóór de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, één opdrachtnemer aanwijzen die met de coördinatie van die werkzaamheden is belast, met in achtneming van het in deze overeenkomst bepaalde.
2. Indien een ander dan opdrachtnemer tot coördinerend opdrachtnemer wordt aangewezen zal opdrachtnemer tot geen andere informatie gehouden zijn dan jegens deze coördinerende opdrachtnemer.
3. De coördinerende opdrachtnemer zal de overige opdrachtnemers voortdurend informeren omtrent de uitvoering van de opdrachten, in het bijzonder tegen de achtergrond van het daaromtrent overeengekomen tijdschema en in geval van vertraging of dreiging daarvan daaromtrent aan allen schriftelijk verslag doen en met hen overleg plegen, teneinde (verdere) vertraging te voorkomen.
3. De opdrachtnemer heeft het recht – in geval zulks voor de opdrachtgever meer dan de overeengekomen kosten met zich brengt: niet dan na voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever – voor zover zulks noodzakelijk is, andere deskundigen in te schakelen voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht.

H. Voortijdige beëindiging van de opdracht
1. De opdrachtgever kan de opdracht zonder opgave van redenen voortijdig door opzegging, met in achtneming van een redelijke termijn, beëindigen.
2. De opdrachtnemer kan de overeenkomst van opdracht voortijdig beëindigen in geval van overmacht en van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, alsmede wegens gewichtige redenen. De opdrachtnemer kan de overeenkomt steeds opzeggen wegens gewichtige redenen indien hij op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de gegeven aanwijzingen uit te voeren terwijl de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt. Als overmacht zal in dit verband in ieder geval worden beschouwd:
 ziekte of overlijden van bij de opdracht betrokken personen waardoor behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is;
 staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties bij of jegens de opdrachtnemer, diens leveranciers of derden, van wiens diensten hij gebruik maakt;
 schade aan zaken van de opdrachtnemer door brand, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken;
 enige maatregel van een nationale of internationale overheid die de (verdere) nakoming verhinderd.
3. In alle gevallen van voortijdige beëindiging van de opdracht zal de opdrachtgever het tot dat tijdstip aan de opdrachtnemer berekende honorarium alsmede de door hem gemaakte kosten voldoen. Daarenboven zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer 10% (tien ten honderd) van het restant van het begrote honorarium voldoen alsmede de kosten voortvloeiende uit met derden aangegane verbintenissen.
4. In alle gevallen van voortijdige beëindiging van de opdracht zal de opdrachtgever eventuele intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtnemer ten volle respecteren en blijven respecteren.

I. Onderbreking van de opdracht
1. De opdrachtgever kan de opdrachtnemer opdragen de uitvoering van de opdracht voor een bepaalde tijd te onderbreken, in welk geval de opdrachtgever het honorarium en de kosten als bedoeld onder F, sub 3, vermeerderd met eventuele verdere schade, terstond aan de opdrachtnemer zal voldoen.
2. Bij voortzetting van de opdracht zal de opdrachtgever naast het overgekomen honorarium en de overgekomen kosten bovendien alle kosten en schade aan de opdrachtnemer voldoen, die voor deze uit de onderbreking en/of het voortzetten van de werkzaamheden voortvloeit. De opdrachtnemer zal een nieuwe tijdsplanning maken voor het resterende deel van de opdracht.
3 . Een onderbreking gedurende een periode van langer dan één jaar zal worden beschouwd als beëindiging van de overeenkomst tot opdracht.

J. Aansprakelijkheid
1 De opdrachtnemer zal jegens de opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding, hoe ook genaamd, gehouden zijn tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, diens ondergeschikten of door hem ingeschakelde hulppersonen. De opdrachtgever zal de ondergeschikten van opdrachtgever behoudens in geval van opzet of grove schuld, nimmer rechtstreeks tot schadevergoeding kunnen aanspreken.
2. Overschrijding van termijnen door opdrachtnemer kunnen niet tot schadevergoeding leiden. In geval van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade door enig verzuim met betrekking tot de overeenkomst van opdracht of door een verbintenis uit de wet, zal die aansprakelijkheid in ieder geval zijn beperkt tot maximaal het bedrag van het overeengekomen honorarium met een maximum van € 5.000,– (vijfduizend euro) tenzij de verzekering van opdrachtnemer de aansprakelijk voor schade dekt. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van die dekking en verzekeringsuitkering.
3. Op een tekortkoming in de nakoming door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht dient de opdrachtgever een beroep te doen binnen twee werkdagen, nadat hij de fout of het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze heeft kunnen constateren, doch uiterlijk binnen zes weken na die prestatie. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zal verjaren door verloop van een jaar na het tijdstip van het ontstaan ervan.
4. Indien een ondergeschikte of hulppersoon van opdrachtnemer rechtstreeks door de opdrachtgever wordt aangesproken terzake van schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van een taak ten dienste van de opdrachtnemer, heeft hij het recht zich te beroepen op iedere door de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever bedongen aansprakelijkheidsbeperking of -uitsluiting.
5. De opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door de opdrachtgever geleden gevolgschade.
6. Indien meer personen gezamenlijk als opdrachtgever optreden zullen deze personen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen, die uit de overeenkomst voortvloeien.
7. De opdrachtgever is verplicht om de opdrachtnemer en de zijnen te vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade veroorzaakt door uitvoering van aan de opdracht en/of van de nadere aanwijzingen door de opdrachtgever, zijn ondergeschikten of een door hem daartoe aangewezen persoon.
8. Onverminderd het recht tot schadevergoeding uit hoofde van tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit de overeenkomst is de opdrachtgever gehouden aan de opdrachtnemer alle aanvullende schade te vergoeden, die deze heeft geleden terzake van tekortkoming door de opdrachtgever.

K. Ontbinding
1. De opdrachtgever is bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk gerechtelijk te doen ontbinden wegens een tekortkoming door de opdrachtnemer in de nakoming van een verbintenis uit de overeenkomst van opdracht. Een buitengerechtelijke ontbinding door de opdrachtgever is niet mogelijk.
2. Een overeenkomst zal geacht worden door de opdrachtgever van voortijdig te zijn beëindigd overeenkomstig hetgeen hiervoor onder H is vermeld, indien en zodra de opdrachtgever zonder goede gronden geweigerd heeft (verder) gebruik te maken van de bedongen prestatie.

L. Overgang van rechten
Indien de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever enige garantie of ander recht met betrekking tot de bedongen
prestatie heeft of geacht wordt te hebben verleend, zal dat recht niet overgaan op degene, die het tot stand gebrachte
onder bijzondere titel van de opdrachtgever verkrijgt.

M. Eigendom en gebruik van stukken
1 . De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever afgegeven stukken worden het eigendom van de opdrachtgever, echter niet dan nadat de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
2. Voor zover op de sub 1 bedoelde stukken enig recht ten gunste van de opdrachtnemer rust ingevolge de Auteurswet dan wel de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen behoudt de opdrachtnemer zich die rechten uitdrukkelijk voor en zal bij uitsluiting het recht hebben, voor zover van toepassing, de objecten van dat recht te deponeren bij het in die Wet aangewezen Bureau.
3 . Het is de opdrachtgever niet toegestaan om stukken, welke hem door of namens de opdrachtnemer zijn afgegeven, te benutten voor herhaling van het door toedoen van de opdrachtnemer tot stand gebrachte.

N. Toepasselijk recht en geschillen
1 . Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Zutphen.

Vastgesteld te Groenlo op 1 januari 2006